fredag 15 december 2017

Jobbigt läge - "Det krävs en tydlig lag om fastighetsägares ansvar för brott i uthyrda lokaler och lägenheter"

Polisen i Malmö har nyligen inriktat sin verksamhet på fastighetsägare som hyr ut sina lägenheter eller lokaler till kriminella. Detta är ett bra sätt att preventivt förhindra såväl organiserad brottslighet såsom ekonomisk brottslighet och brott av annat slag (Dagens Juridik 2017-12-01).

Enligt polisen i Region Syd handlar det bland annat om "olovliga samlingslokaler”, livsmedelsgrossister som bara tar kontant betalning och olovliga boenden i industrilokaler.

Regionala underrättelsesektionen i Stockholm har under senare tid uppmärksammat att den illegala handeln med lägenhetskontrakt har tagit rejäl fart inom den organiserade brottsligheten i Stockholm. Rapporten, Illegal handel med lägenhetskontrakt inom den organiserad brottsligheten, visar tydligt att ett flertal tongivande kriminella i länet är involverade i verksamheten, både i säljarledet och som köpare.

Rapporten visar dessutom att, under det senaste året, har fyra mord som kan kopplas till illegal handel med lägenhetskontrakt, ägt rum i region Stockholm.

Det kan konstateras att det finns mycket brottslighet som är kopplad till olaglig verksamhet i lägenheter eller lokaler.

I det följande fokuseras enbart på kriminalitet som bedrivs i förhyrda lägenheter eller lokaler.

Det finns ett reglerat ansvar i dag för fastighetsägaren när hyresgäster bedriver brottslig verksamhet i förhyrd lägenhet eller i lokal. Frågan är om det är tillräckligt för att en hyresvärd ska kunna förverka lägenheten eller lokalen eller om det även krävs skärpningar i lagstiftningen.

Att det bedrivs brott vid hyra av lägenhet eller lokal är ett rättsligt problem som också har uppmärksammats av Institutet för fastighetsrätt vid Uppsala universitet.

I mitten av november hölls en endagskonferens av Institutet som leddes av föreståndaren och docenten Erika P Björkdahl, vid Uppsala universitet. Temat för konferensen var de utomordentligt intressanta frågorna: Bostad och lokal som medel i brottslig verksamhet.

Flera viktiga frågor var uppe till diskussion under denna dag - bland annat huvudregeln om att hyran ska betalas i hyresvärdens hemvist som ett utrymme för penningtvätt, bidragsfusk när hundratals personer är mantalsskrivna på en och samma adress för att erhålla försörjningsstöd, handel med hyresavtal och bedrägeri med förskottshyra.

Det behandlades också vilket ansvar en fastighetsägare har när en hyresgäst bedriver brottslig verksamhet i förhyrd lägenhet eller i en lokal. Det kan även röra sig om brott som på annat sätt har anknytning till fastigheten.

Frågan i detta sammanhang är vilket ansvar som finns reglerat i lag och om det är tillräckligt för att polisen i Region syd ska kunna fortsätta sin nuvarande verksamhet. Vilket ansvar kan eller bör åläggas en fastighetsägare på grund av hyresgästens brottsliga verksamhet?

Ett särskilt ansvar kan öka fastighetsägarens incitament för att anmäla brottet till Polismyndigheten som får kännedom om brottsligheten och då får möjlighet att beivra den.

En fastighetsägare har i dag har ett straffrättsligt ansvar för att säga upp ett hyreskontrakt när en hyresgäst har sexuella förbindelser mot ersättning i hyresrätten. Ansvarsreglerna finns i 6 kap. 12 § 2 st. brottsbalken.

Att bedriva någon form av brottslig verksamhet i en hyresrätt har också tagits upp som en enskild förverkande grund i 12:42 1 st. 9 Jordabalken - det vill säga att hyresvärden har en rätt att säga upp hyresavtalet.

Det är högst sannolikt att även ett beteende som är störande för boende i omgivningen kan utgöra en förverkande grund. Hyresvärden måste dock säga upp avtalet inom två månader från det att denne fick kännedom om den brottsliga verksamheten. Denna tidsfrist torde kunna förlängas om saken angivits till åtal eller om en förundersökning har inletts.

Det finns också regler beträffande möjligheterna att beivra fall i vilka en fastighetsägare medvetet bidrar till dobbleriverksamhet, ett så kallat medansvar för den brottsliga verksamheten eller genom att underlätta för seriösa fastighetsägare att ta ett eget  initiativ för att vidta åtgärder för att bringa hyresförhållandet att upphöra.

För att medverkans­regeln i brottsbalken ska kunna tillämpas fordras att fastighetsägare enligt hyreslagstiftningen har möjlighet att ingripa.

Frågorna som aktualiseras är flera, ställs det för höga beviskrav på fastighetsägaren? Var bör lämpligen bevisbördans placeras? Och måste hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren vara dömd för det påstådda brottet för att hyresavtal ska kunna förverkas?

På konferensen i Uppsala diskuterades även hur en effektivisering av systemet ska kunna ske och vilka frågor som kan tänkas aktualiseras. Det är bland annat frågor om rättssäkerhet och hyresgästens behov av skydd. Detta måste i sin tur ställas i relation till fastighetsägaren och övriga hyresgästers skydds- och ägarintressen. Frågor som inte är helt enkla att lösa.

Polismyndigheten i Skåne ska avvakta rättstillämpningen för att veta vilka lagliga instrument de har till sitt förfogande. Detta är inte acceptabelt. En utredning om dessa frågor borde omedelbart tillsättas för att underlätta och öka polismyndigheternas möjligheter att beivra den allvarliga och organiserade brottsligheten som i stor omfattning redan pågår.

Det är en skam att just frågan om vilket ansvar en fastighetsägare ska ha för brottslig verksamhet i förhyrd lägenhet eller lokal, inte redan nu, tydligt framgår av lagstiftningen. Jag välkomnar ett initiativ till utredning snarast.
http://www.dagensjuridik.se/2017/12/det-kravs-en-tydlig-lag-om-fastighetsagares-ansvar-brott-i-uthyrda-lokaler-och-lagenheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar