lördag 28 januari 2012

Mer om mc-väst på hojmässan... Abate vs Payback

Efter diskussionerna kring (det före detta) västförbudet på Svenska Mässan så har vi fått frågor från flera medlemmar angående hur vi kunnat skriva på ett hyresavtal som säger att vi inte fick ha några mc-västar på oss under årsmötet. Med anledning av att vi har fått samma fråga flera gånger, så har vi valt att gå ut med en offentlig kommentar här på hemsidan.

ABATE Sverige är självklart av uppfattningen att var och en skall kunna bära sin väst och sina klubbfärger utan att bli negativt särbehandlade. Kampen mot västförbud har pågått i flera år, genom både ABATE och Payback. Fram till det att ABATEs nya styrelse tillträdde under 2011, så har kampen kännetecknats av konfrontation, högljudd retorik, och rätts­processer.
De framgångar som uppnåtts under dessa år är lätträknade. De rättsliga framgångar som hittills har vunnits har varit juridiska läggmatcher – den enskilde drabbade medborgaren har fått rätt i sak när ett par kommuner har överskridit sin befogenhet. Dock så har ingen av dessa processer påverkat gällande rätt. Självklart skall kommuners beslut överklagas när de inte har stöd i lag. Problemet är dock att i grund och botten så har ingenting förändrats. Våra rättigheter att bära väst med klubbmärke är inte varken större eller mindre idag än för 10 år sedan.
Den andra sidan av kampen avser huruvida man har rätt att bära mc-väst t.ex. på krogen och i andra liknande miljöer. Detta är inte lika självklart. En krog ägs och drivs av en enskild företagare. Denna företagare har också rättigheter såsom rätt att sätta upp trivselregler för just sin restaurant – det kan handla om åldersgräns, klädkod, typ av musik som spelas, etc. Så länge ett västförbud kommer från näringsidkaren själv och inte grundar sig på ett myndighetsbeslut så är det tillåtet. Att ta bort denna möjlighet vore att ta bort rättigheter för enskilda näringsidkare – vill vi ens det?
En fråga är vad som gäller när näringsverksamhet bedrivs i kommunalt ägda bolag, såsom t.ex. Luleå Expo. En annan fråga är vad som gäller Svenska Mässan i Göteborg som är en privat stiftelse. Så som den svenska lagstiftningen ser ut idag, så utövar dessa kommunala bolag eller stiftelser ingen myndighetsutövning, varför dessa anses fria att sätta sina egna regler avseende klädkod etc. på samma sätt som enskilda näringsidkare.
Payback håller inte med om lagstiftarens tolkning av gällande rätt och håller enligt egen uppgift på och klagar till Europadomstolen avseende rätten att bestämma klädkod när näringsidkaren ifråga är ett kommunalägt bolag. 

Information: Paybacks Sveriges arbetsmetoder och uppnådda resultat nedvärderas och kritiseras inifrån kulturen!


Payback Sverige är van vid att få kritik från parter utanför bikervärlden. Det är en helt annan sak när kritiken kommer inifrån kulturen. Vi kommer inte här att bemöta kritiken då vi inte vill sänka oss till samma låga nivå och då det är ett främmande fenomen inom kulturen att dryfta saker offentligt.

Vi informerar om skriften och konstaterar samtidigt:
- Att det i skriften förekommer flera felaktigheter
- Att var organisation framöver måste arbeta uteslutande med vad den har kompetens för
- Att Abate erkänner undertecknandet av ett västförbudsavtal och även väljer att lägga årsmötet i samma företags lokaler som olagligt förbjöd Payback Sverige att genomföra sin avtalsenliga presskonferens om Europadomstolsärendet.
- Att det måste bli intressekonflikter om en person företräder två olika organisationer samtidigt
http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Annu-en-advokatbyra-blir-samarbetspart-till-SMC/


http://www.payback.name/?p=5297

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar